130703_Vorentwurf 12 Neubebauung M 1_500 Plnr._1.0.12